Algemene voorwaarden

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Annies Kitchen V.O.F., gevestigd aan de Lekstraat 174 te (4125 TD) Hoef en Haag en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64779068. Annies Kitchen heeft één vestiging in Hoef en Haag. Onze producten worden besteld via onze website, te bereiken via www.annies-kitchen.nl en kunnen op de aangegeven openingstijden afgehaald worden. In deze algemene voorwaarden wordt Annies Kitchen V.O.F. aangeduid als “Annies Kitchen” of als “wij” (“ons”, “onze”). Onze klanten worden aangeduid als “de Klant” of als “je”(“jouw”). Wij vragen je deze algemene voorwaarden goed door te nemen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website. Daarnaast zijn wij altijd bereid om deze te mailen of te sturen. Je kunt daartoe verzoeken via ons mailadres: info@annies-kitchen.nl. Bestel je vaker bij ons? Raadpleeg de algemene voorwaarden dan opnieuw. Het kan zijn dat wij deze tussentijds hebben gewijzigd, zodat de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op jouw bestelling van toepassing is.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden, bestellen, leveren en betalen van al onze producten en diensten, ongeacht de aard van de overeenkomst tussen Annies Kitchen en de Klant.
 2. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, van wie ook afkomstig en onder welke benaming dan ook, is uitgesloten.
 3. Voor het geval dat er naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn op jouw overeenkomst met Annies Kitchen, dan gelden deze specifieke voorwaarden als aanvullende voorwaarden op deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen bepalingen in onze algemene voorwaarden en de specifieke product- en dienstvoorwaarden geldt de door de Klant meest gunstige bepaling.
 4. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig tussen Annies Kitchen en de Klant als deze wijzigingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de andere partij voor akkoord zijn bevestigd. Onder “schriftelijk” wordt ook verstaan: middels elektronische communicatie, mits het bericht ook later in ongewijzigde vorm voor beide partijen herleesbaar en raadpleegbaar is.
 5. Als er bepalingen in deze algemene voorwaarden staan die, om welke reden dan ook, niet (meer) geldig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

ARTIKEL 2 AANBOD EN BESTELLINGEN

 1. Het aanbod van Annies Kitchen bestaat uit producten. Hieronder verstaan wij ons assortiment aan levensmiddelen.
 2. Ons aanbod omvat zoveel mogelijk relevante informatie over het product zodat je een goede beoordeling van het product kunt maken. Uit de aard der zaak zal de informatie op onze website over de producten en diensten echter niet altijd volledig zijn. Informatie over ingrediënten, houdbaarheid, bereidingswijze en mogelijke allergenen kunnen ontbreken. Mocht je informatie missen die voor jou essentieel is om de bestelling al dan niet te plaatsen, dan vragen wij je van tevoren contact met ons op te nemen via info@annies-kitchen.nl. Indien je niet van tevoren de voor jou essentiële informatie hebt opgevraagd, dan zijn wij niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor bestellingen die niet aan jouw verwachtingen voldoen en is het niet mogelijk deze bestelling alsnog te annuleren.
 3. Onze producten zijn ambachtsproducten, dat wil zeggen dat deze volgens een bepaalde methode en/of receptuur worden vervaardigd. Annies Kitchen spant zich in om de producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te bereiden, maar staat niet in voor verschillen in het resultaat, zoals smaak, grootte, uiterlijk, textuur en dergelijke.
 4. De op onze website genoemde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen fluctueren, onder andere door wijziging van de prijzen van grondstoffen, valuta prijzen of wettelijke voorschriften. Alle, op onze website, genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorg- of verzendkosten en van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
 5. De overeenkomst tussen de Klant en Annies Kitchen komt tot stand op het moment dat de bestelling van de Klant door Annies Kitchen is geaccepteerd, meestal in de vorm van een e-mail of bevestiging in de webshop. Met de totstandkoming van de overeenkomst wordt de Klant geacht onze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Deze overeenkomst wordt hieronder ook aangeduid als “de bestelling”.
 6. Na het bevestigen van een bestelling kan de Klant deze wijzigen, welke wijziging pas geldt als deze door ons schriftelijk is bevestigd. Annies Kitchen heeft het recht om de wijziging te weigeren, indien dit – om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is. Een geweigerd wijzigingsverzoek geeft de Klant niet het recht de bestelling geheel te annuleren.

ARTIKEL 3 MAATWERK

 1. Je kunt ons altijd vragen om producten te leveren die zijn toegesneden op bijzondere eisen en wensen (“maatwerk”). Je bent dan wel verplicht om ons alle relevante informatie te geven zodat ons maatwerk aan jouw verwachtingen voldoet. De overeenkomst tot het leveren van maatwerk komt tot stand op het moment dat de bestelling schriftelijk door ons wordt bevestigd. Hierbij wordt een adequate omschrijving gegeven van het maatwerk, tenzij dit gelet op de tijd of complexiteit niet mogelijk is.
 2. Het leveren van maatwerk door Annies Kitchen moet in alle gevallen worden gezien als een inspanningsverplichting, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Dit betekent dat wij ons zullen inspannen om het maatwerk aan uw verwachtingen te laten voldoen, maar geen garantie geven op het resultaat. Een (om welke reden dan ook) ander of tegenvallend resultaat biedt dan ook geen grond om overeenkomst alsnog te ontbinden, noch enig recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 4 HERROEPING

 1. De Klant, die als consument (dat wil zeggen niet in de uitoefening van beroep of bedrijf) via onze website een bestelling bij ons heeft geplaatst, heeft het recht om deze bestelling te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen nadat je de overeenkomst hebt gesloten, dan wel 14 dagen nadat je het gehele product heeft ontvangen.
 2. Je kunt de overeenkomst herroepen door ons een e-mail te sturen naar info@annies-kitchen.nl. Je dient daarbij het ordernummer of, bij gebreke daarvan, een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de bestelling te geven. Wij zullen de herroeping daarop schriftelijk bevestigen.
 3. Indien je de bestelling die je wenst te herroepen al (deels) heeft betaald, dan zullen wij het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na herroeping terugstorten op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien je wenst dat het bedrag op een andere rekening wordt bijgeschreven, dan dien je dit uitdrukkelijk te vermelden. Annies Kitchen behoudt zich het recht voor dit andere rekeningnummer te verifiëren.
 4. De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Klant.
 5. Het hierboven omschreven herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  1. de bestelling betreft of omvat levensmiddelen (zoals o.a. onze patisserie);
  2. de bestelling betreft maatwerk;
  3. de bestelling betreft producten en/of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;
  4. de bestelling betreft producten en/of diensten waarvan de levering op jouw verzoek of met jouw instemming is begonnen voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken.

ARTIKEL 5 BEZORGING EN LEVERING

 1. Indien dit is overeengekomen zal Annies Kitchen de bestelling bezorgen op het door de Klant opgegeven adres. De Klant staat ervoor in dat het opgegeven adres volledig en correct is. Fouten in het bezorgadres zijn voor rekening en risico van de Klant.
 2. Bezorging vindt plaats op het door Annies Kitchen aangegeven tijdstip. De Klant dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Annies Kitchen zal bij afwezigheid de bestelling niet afgeven op een ander (naburig) adres en mee terugnemen naar de winkel, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven op welk adres de bestelling (ook) kan worden achtergelaten. Indien de bestelling is teruggenomen naar de winkel wordt de Klant verzocht de bestelling daar af te halen, tenzij er een nieuwe schriftelijke afspraak is gemaakt voor een ander bezorgmoment. De (extra) bezorgkosten zijn voor rekening van de Klant. Annies Kitchen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijk kwaliteitsverlies bij een herhaalde bezorging.
 3. Annies Kitchen spant zich tot het uiterste in om de bestelling op tijd af te leveren, maar kan dit – bijvoorbeeld door verkeers- of weersomstandigheden – nooit garanderen. Overschrijding van de levertijden geven de Klant nooit enig recht op schadevergoeding of compensatie en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Het in lid 2 en 3 bepaalde is ook van toepassing op bezorging door derden die daarvoor door ons zijn ingeschakeld.
 5. Indien de bestelling patisserie of andere bederfelijke waar omvat, dient de Klant de bestelling terstond te inspecteren. Indien de bestelling naar het oordeel van de Klant niet volledig of correct is, dient de Klant ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 uur na het tijdstip van bezorging, per e-mail (info@annies-kitchen.nl. Wij zullen de klacht dan direct behandelen. Bij te late kennisgeving wordt de Klant geacht de bestelling onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Producten worden geleverd tegen de prijzen die op het moment van het bevestigen van de bestelling door ons bekend zijn gemaakt. Annies Kitchen zal de prijs van de bestelling dan niet meer wijzigen, tenzij dit voortvloeit uit wijziging van de bestelling zelf.
 2. Betaling van bestellingen van producten via onze website geschiedt middels de door ons aangeboden online betaalsystemen.
 3. In het geval van diensten geschiedt betaling op factuurbasis met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur. Annies Kitchen heeft het recht om in het geval van diensten een voorschotbetaling te verlangen van ten hoogste 50% van de factuurprijs.
 4. In geval van niet (tijdige) betaling van het voorschot dan wel de overeengekomen prijs heeft Annies Kitchen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de Klant het verschuldigde volledig heeft voldaan. Als de Klant, ook nadat Annies Kitchen de Klant heeft verzocht de (voorschot)betaling alsnog te verrichten, nalaat te betalen, dan heeft Annies Kitchen het recht om de overeenkomst te ontbinden en zo mogelijk schadevergoeding te vorderen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 7 ANNULERING

 1. Bestellingen van patisserie via onze website kunnen tot 72 uur voor de gewenste leverdatum worden geannuleerd. Je kunt annuleren via info@annies-kitchen.nl. De annulering wordt schriftelijk door ons bevestigd op het door u gebruikte dan wel aangegeven mailadres.
 2. Bij te late annulering heeft Annies Kitchen het recht de volledige overeengekomen prijs dan wel de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen, dit ter keuze van Annies Kitchen.
 3. Voor Klanten die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt tevens het bepaalde in artikel 4 (herroeping).

ARTIKEL 8 KLANTGEGEVENS

 1. Voor het aannemen en afhandelen van bestellingen verwerken wij diverse gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verwerken van deze klantgegevens is noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst die wij met jouw gesloten hebben.
 2. Om je te informeren wat wij met jouw klantgegevens doen hebben wij een privacy statement opgesteld, die je kunt vinden op onze website. In dit privacy statement vind je tevens informatie over de manier waarop wij omgaan met bijvoorbeeld (in dit geval: digitale) cookies. Ook kun je lezen welke rechten je  hebt met betrekking tot jouw klantgegevens die wij verwerken.
 3. Om er zeker van te zijn dat ons privacybeleid altijd actueel is, wordt ons privacy statement geregeld herzien. We raden je aan deze van tijd tot tijd door te nemen.

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Op het logo en de handelsnaam, alsmede op de afbeeldingen, teksten, geluidsfragmenten, audiovisuele uitingen en programmatuur zoals gebruikt op onze website dan wel op of bij onze producten en diensten, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Annies Kitchen. De Klant heeft niet het recht om dit materiaal te gebruiken, tenzij Annies Kitchen daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend of dit is toegestaan op grond van de wet.
 2. Toestemming voor het gebruik van materiaal waarop wij intellectuele eigendomsrechten hebben kan uitsluitend schriftelijk worden gevraagd en wordt ook altijd schriftelijk verleend. Annies Kitchen kan deze toestemming weigeren dan wel daaraan voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Annies Kitchen is in alle gevallen beperkt tot het maximumbedrag waarvoor Annies Kitchen in het betreffende geval is verzekerd.
 2. Annies Kitchen is in geval van schade uitsluitend aansprakelijk voor schade indien die schade is ontstaan als het rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen, dan wel als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Annies Kitchen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst of inkomen, desinvestering, verlies aan goodwill, teleurgestelde verwachtingen of andere immateriële schade, is uitgesloten.
 3. Annies Kitchen is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan werkstaking, ziekte, brand, wateroverlast, storingen bij of door middel van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gastoevoer), transportproblemen, problemen bij leveranciers, weersomstandigheden, oproer dan wel (nood)maatregelen van overheidswege, van de NVWA, de politie of de brandweer.
 4. In het geval van het leveren van producten en/of diensten waarbij een gebruiksaanwijzing, instructie of waarschuwing hoort, is Annies Kitchen nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet correct of niet volledig opvolgen daarvan. De Klant vrijwaart Annies Kitchen voor aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van het niet (correct of volledig) opvolgen van de gebruiksaanwijzing, instructie of waarschuwing.
 5. De in dit artikel omschreven (beperking van de) aansprakelijkheid geldt ook voor door Annies Kitchen in de arm genomen medewerkers, hulppersonen en externe dienstverleners, tenzij er sprake is van een persoonlijke, niet onder de verantwoordelijkheid van Annies Kitchen vallende, aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Indien u klachten heeft over onze producten of dienstverlening dan vragen wij u allereerst contact met ons op te nemen om te zien of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.
 2. Mocht u dit niet willen of er kan geen gemeenschappelijke oplossing worden bereikt, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.
 3. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 21-03-2024 en kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Annies Kitchen”.
Top